இன்னிசைக் கருவி என்னும் கிராமபோன் சங்கீதத்திரட்டு

nam a22 7a 4500
191015b1930 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a மீனாக்ஷிசுந்தரம் |a சி. வே. |a Mīṉākṣicuntaram |a ci. Vē.
_ |a இன்னிசைக் கருவி என்னும் கிராமபோன் சங்கீதத்திரட்டு |c இஃது சி. வே. மீனாக்ஷிசுந்தர முதலியார் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம் |b Periyanāyakiyam'maṉ accukkūṭam |c 1930
_ _ |a 31 p.
|a In Tamil
_ _ |a கீராமபோன்
_ _ |a இராகம் கல்யாணி தாளம் ஆதி- பெங்களூர் நாகரத்தினம்-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015345
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க