திருவருணை யமக அந்தாதி

nam a22 7a 4500
200916b1935 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22609
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a திம்மப்ப அந்தணனார் |a Tim'mappa antaṇaṉār
0 0 |a திருவருணை யமக அந்தாதி |c இஃது திம்மப்ப அந்தணனார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு, R. V. இராமசாமி ஐயர் அவர்கள் பொருளுதவி கொண்டு பதிப்பிக்கப்பட்டது |p பாகம் I
0 0 |a Tiruvaruṇai yamaka antāti
_ _ |a தருமபுரி |a Tarumapuri |b சஞ்சீவி அச்சுக்கூடம் |b Cañcīvi accukkūṭam |c 1935
_ _ |a [xv], 6 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022609
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க