பகினெராந்திருமுறை

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |a திருவாலவாயுடையார் |a Tiruvālavāyuṭaiyār
_ |a பகினெராந்திருமுறை |c -
|b /
_ |a சென்னபட்டணம் |b வர்த்தமானதரங்கிணீசாகையச்சுக் கூடம்
_ _ |a திருவிரட்டைமணிமாலை, அற்பதத்திருவந்தாதி
_ _ |a TVA_BOK_0004811
கருத்து தெரிவிக்க