சிவஞான போதச் சிற்றுரை விளக்கம்

முத்தையபிள்ளை, பொ.

சென்னை : சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம் , 1989

வடிவ விளக்கம் : (xiii), (690+51) 741 p.

துறை / பொருள் : Saiva Siddhanta

குறிச் சொற்கள் : மதங்களின் அட்டவணை , அலங்கார அட்டவணை , நியாய அட்டவணை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க