சித்தாந்தரத்நாகரம்

nam a22 7a 4500
191015b1907 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a சோமசுந்தர நாயகர் |a Cōmacuntara nāyakar
_ |a சித்தாந்தரத்நாகரம் |c இஃது சோமசுந்தர நாயகரவர்களால் இயற்றப்பட்டு அப்பாவு செட்டியாரவர்களால் பரிசோதித்து வெளியிடப்பட்டது.-
_ _ |a Second Edition
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வித்யாபாஸ்கர அச்சியந்திர சாலை |b Vityāpāskara acciyantira cālai |c 1907
_ _ |a 25 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a சமரசஞானதீபம்
_ _ |a அப்பாவு செட்டியார்
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை-Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam- ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012506
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க