தமிழுக்கு ஆகமங்கள் தடையாகுமா

தமிழண்ணல்

மதுரை : தமிழ்த்தவ வெளியீடு , 2002

வடிவ விளக்கம் : 104 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பலவகைப் பார்ப்பனியம் , ஆகமங்கள் , வேதியர் , வேதம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க