சமயபுரம் மாரியம்மன் பதிகம்

பாஸ்கரையர்

மதுரை : மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை , 1929

வடிவ விளக்கம் : 15 p.

துறை / பொருள் : ஆன்மீகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க