பாசுரசங்கீர்த்தனப் பதங்கள்

கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை

திருமங்கலம் : ஸ்ரீ கிருஷ்ணவிலாஸ அச்சகம் , 1913

வடிவ விளக்கம் : 40 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பதங்கள் , பாசுரங்ககீர்த்தனப் பதங்கள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க