பாசுரசங்கீர்த்தனப் பதங்கள்

nam a22 7a 4500
190813b1913 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14878
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை |a Kaliyāṇacuntaram piḷḷai
0 0 |a பாசுரசங்கீர்த்தனப் பதங்கள் |c இஃது கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களால் இயற்றியதை எம். கே. சந்தானகிருஷ்ணக்கோனாரால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Pācuracaṅkīrttaṉap pataṅkaḷ
_ _ |a திருமங்கலம் |a Tirumaṅkalam |b ஸ்ரீ கிருஷ்ணவிலாஸ அச்சகம் |b Srī kiruṣṇavilāsa accakam |c 1913
_ _ |a 40 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a பதங்கள், பாசுரங்ககீர்த்தனப் பதங்கள்,
0 _ |a சந்தானகிருஷ்ணக் கோனார், எம். கே.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014878
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க