தைலவருக்கச் சுருக்கம்

தேரையர்

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2015

வடிவ விளக்கம் : (x), 156 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : அசனாமிர்தத் தைலம் , அரக்கு தைலம் , அரைப்பு வகை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க