தமிழ்நாட்டு மூலிகைகள் : அறிவியல் ஆய்வுகள்

செகதீசன், ம.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 2000

வடிவ விளக்கம் : 112 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு 217

துறை / பொருள் : தாவரவியல்

குறிச் சொற்கள் : தாவரவியல் , மூலிகை , அகராதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க