தாயுமானசுவாமிகள் திருப்பாடற்றிரட்டு மூலமும்

தாயுமானவர், 1705-1742

சென்னை : B. இரத்தின நாயகர் சன்ஸ்

வடிவ விளக்கம் : 730, [10] p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , பக்தி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க