இந்தியாவில் முகலாயரின் ஆட்சி - II

Edwardes, S. M. (Stephen Meredyth)

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : iv, 272 p.

பிற தலைப்பு : Mughal Rule in India-part II

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை எண் 168

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : முகலாயர் ஆட்சித் திறன் , முகலாயர் வீழ்ச்சி , முகலாயர் கலைகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க