ஆக்கத் தொழில் அமைப்பு : பட்டப்படிப்பிற்குரியது திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி வெளியிடப்படுகிறது

வரதராசன், பா.

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1977

வடிவ விளக்கம் : 284 p.

பிற தலைப்பு : Industrial Organisation

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ.) வரிசை எண் 756

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க