அரசியலுக்கு ஒர் அறிமுகம்

ஸோல்ட்டா, ரோஜர் எச்.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1964

வடிவ விளக்கம் : x, 475 p.

பிற தலைப்பு : An Introduction to politics

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வெளியீடு வரிசை எண் 50

துறை / பொருள் : அரசியல் அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க