அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தொகுதி - 2 : பாகம்-3

மோகனகிருஷ்ணன், ஆ.

சென்னை : தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் , 2008

வடிவ விளக்கம் : [xx], 390 p.

தொடர் தலைப்பு: அறிவியல் தொழில்நுட்ப நூல் வரிசை 2

துறை / பொருள் : அறிவியல் தொழில்நுட்பம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க