ஆசியாவின் புவியியல்

நரசிம்மன், கொ. சேஷ.

சென்னை : தமிழ் வெளியீடுக் கழகம் , 1967

வடிவ விளக்கம் : iv, 376 p.

பிற தலைப்பு : Geography of asia

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வெளியீடு 30

துறை / பொருள் : புவியியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க