அகத்தியமுனிவரருளிச்செய்த பெருநூல். வயித்தியகாவியம் சூருள

அகத்தியர்

நுங்கம்பாக்கம் : அம்பாளச்செந்திரசாலை , 1897

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : பாஷாணசுத்தி , லிங்க சுத்தி , நாகசுத்தி , லோகமாரணம் , சித்தமருத்துவப் பெருவாயில் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க