முற்காலச் சோழர் கலையும் சிற்பமும்

பாலசுப்பிரமணியம், S. R.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1966

பிற தலைப்பு : Early Chola Art and Architecture

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டு கழக வரிசை எண் 101

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க