பன்னிருபாட்டியல் : (மூலம் மட்டும்)

மதுரை : மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் , 1951

வடிவ விளக்கம் : ii, 56 p.

தொடர் தலைப்பு: செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் 12

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கணம் , பன்னிருபாட்டியல் , பாட்டியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க