செந்தூரம் 300

nam a22 7a 4500
191015b1934 ii 000 0 tam d
_ _ |c விலை. அணா 8
_ _ |a அகஸ்திய மகாமுனிவர்
_ |a செந்தூரம் 300 |c அகஸ்திய மகாமுனிவர் அருளிச்செய்த செந்தூரம் 300 இஃது திருவாவடுதுறை சண்முகதேசிகர் அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |a சென்னை |c 1934
_ _ |a 72 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a அகஸ்திய மகாமுனிவர், செந்தூரம்,
_ _ |a சண்முகதேசிகர்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009473
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க