சில்பஸ்ரீ

nam a22 7a 4500
190410b1939 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6712
_ _ |c அணா. 6
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a சில்பஸ்ரீ :|b1 மாதப் பத்திரிகை |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் கா. வே. ராமசந்திரமன்.
0 0 |a Cilpasrī
0 _
_ _ |c 1939
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a Vol. 1, (தை, 1939)
_ _ |a In Tamil
0 _
0 0 |a ராமசந்திரன், கா. வே.
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0006712
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க