தமிழகத்திற் கதாகாலட்சேபம்

nam a22 7a 4500
191015b1988 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 12. 00
_ _ |a குருநாதன் |a இரா. |a Kurunātaṉ |a irā.
_ |a தமிழகத்திற் கதாகாலட்சேபம் |c இந்நூல் இரா. குருநாதன் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சாய்முத்துக்குமரன் பதிப்பகம் |b Cāymuttukkumaraṉ patippakam |c 1988
_ _ |a (xxvi)- 116 p.
|a In Tamil
_ _ |a கதாகாலட்சேபம் சொற்பொருள் விளக்கமும் சிறப்பும்- கதாகாலட்சேபக்கலையின் தோற்றம் வளர்ச்சி திரிபு- கதாகாலட்சேப நடைமுறை இயல்- கதாகாலட்சேபக்கலையால் சமுதாயம் பெற்ற பயன்- கதாகாலட்சேபக்கலையின் இன்றைய நிலை-
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை-Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam- ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012508
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க