எக்காலக்கண்ணி

nam a22 7a 4500
190325b1906 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12096
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நாராயணசாமி முதலியாரால் |a Nārāyaṇacāmi mutaliyārāl
0 0 |a எக்காலக்கண்ணி |c இஃது நாராயணசாமி முதலியாரால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Ekkālakkaṇṇi
0 _ |a Eccalakkanni
_ _ |b : |c 1906
_ _ |a 12 p.
_ _ |a In Tamil
0 _ |a புலம்பல்,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012096
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க