வள்ளியேசல் என்னும் ஆண்டிப்பண்டாரம் பாட்டு

nam a22 7a 4500
191015b1922 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 1
_ |a வள்ளியேசல் என்னும் ஆண்டிப்பண்டாரம் பாட்டு |c இஃது இ. ராமசாமிக் கோனார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a மதுரை |a Maturai |b இ. ராசாமிக்கோன் |b I. Rācāmikkōṉ |c 1922
_ _ |a 8:00 PM
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a இலக்கியம்- பக்தி- சுப்பிரமணியர்-
_ _ |a ராமசாமிக் கோனார்- இ.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014995
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க