தமிழ் நூல்களில் பௌத்தம்

nam a22 7a 4500
191015b1929 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a கலியாணசுந்தரனார் |a திரு. வி. |a Kaliyāṇacuntaraṉār |a tiru. Vi.
_ |a தமிழ் நூல்களில் பௌத்தம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் திரு. வி. கலியாணசுந்தர முதலியார்.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சாது அச்சுக்கூடம் |b Cātu accukkūṭam |c 1929
_ _ |a viii- 40 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a திருமுறைகள்- புராணங்கள்- பிற்பட்ட நூலகள்-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015355
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க