சின்ன அர்ச்சுனன் சண்டை நாடகம்

nam a22 7a 4500
190814b1946 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14928
_ _ |c அணா. 10
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நாகாரத்தின |a Nākārattiṉa
0 0 |a சின்ன அர்ச்சுனன் சண்டை நாடகம் :|b1 (புலந்தீரன் தூது) |c இஃது கூடலூர் தாலுக்கா குறத்தி கிராமத்திலிருக்கும் நாகாரத்தின கவுண்டராலும் வை. வீரப்படையாட்சியாராலும் இயற்றப்பட்டு, பாலகிருஷ்ண கவுண்டரால் திருத்தப்பட்டது.
0 0 |a Ciṉṉa arccuṉaṉ caṇṭai nāṭakam
_ _ |a அமரம்பேடு |a Amarampēṭu |b மலர்மகள் விலாச பிரஸ் |b Malarmakaḷ vilāca piras |c 1946
_ _ |a 56 p.
_ _ |a In Tamil
0 0 |a வீரப்படையாட்சியார், வை.
_ 0 |a நாடகம்
0 _ |a துரோபதை சபைக்கு வருகிற கவி, புலந்திரன் தூது என்னும், அர்ச்சுனன் வருகிற கவி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014928
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க