சித்தானு பத்ததி

nam a22 7a 4500
191015b1922 ii 000 0 tam d
_ _ |a பத்மநாம |a அனந்த |a Patmanāma |a aṉanta
_ |a சித்தானு பத்ததி |c இஃது மதுரை வடக்குமாசி வீதி ஸ்ரீ ராமாயணச் சாவடித் தெரு மூ. இராமசாமிக்கோன் அவர்களால் மதுரை புதுமண்டபம் புத்தக ஷாப் இ. ரா. ம. குருசாமிக் கோனார் அவர்களது மதுரை வடக்குமாசி வீதி ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a மதுரை |a Maturai |b ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் |b Srī rāmaccantira vilācam piras |c 1922
_ _ |a 24 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a பிரபஞ்சவுற்பத்தி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015454
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க