பஞ்சாக்கர மாலை

nam a22 7a 4500
191015b1932 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a வள்ளலார் |a கண்ணுடைய
_ |a பஞ்சாக்கர மாலை |c இஃது கண்ணுடைய வள்ளலாரல் அருளப்பட்டு- திருவாரூ - சோமசுந்தர தேசிகர் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம் |b Caiva cittānta makā camājam |c 1932
_ _ |a 32 p.
|a In Tamil
_ _ |a ஆன்மீகம்
_ _ |a இதுசூக்கும பஞ்சாக்கரம் மாறிநின்ற நிலை சொன்னது-
_ _ |a தேசிகர்- சோமசுந்தர
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015542
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க