நன்னூல் கட்டளை

nam a22 7a 4500
191019b1914 ii 000 0 tam d
_ _ |a நாராயணச்சாரி |a Nārāyaṇaccāri
_ _ |a நன்னூல் கட்டளை
_ _ |a Naṉṉūl kaṭṭaḷai
_ |a மதுரை |a Maturai |b விவேகபாது அச்சியந்திரசாலை |b Vivēkapātu acciyantiracālai |c 1914
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015926
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க