ஜெகதீசன் சேர்மெனவதாரக் கும்மி

nam a22 7a 4500
190910b1911 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15492
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சிவத்தகருப்பையா |a Civattakaruppaiyā
0 0 |a ஜெகதீசன் சேர்மெனவதாரக் கும்மி |c இஃது ஏழாயிரம்பண்ணை ஷத்திரியகுல சிகாமணி புதுமாலைய்யநாடாரவர்கள் குமாரர் சிவத்தகருப்பையா நாடாரவர்கள் இயற்றப்பட்டு, ஷத்திரியகுல சிகாமணிகளாகிய நாடார்கள் விருப்பிக் கேட்டுக்கொண்டபடி, இ. ரா. ம. குருசாமிக் கோனாரவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a Jekatīcaṉ cērmeṉavatārak kum'mi
_ _ |b ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலை |b Srī rāmaccantira vilāca acciyantiracālai |c 1911
_ _ |a 64 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a சேர்மக்கடவுள் பூவுலகில் தன் சடத்திற் புகுந்திருத்தல்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015492
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க