ஸ்ரீ மீனாக்ஷி சுந்தரேசர் பேரில் பாட்டுகள்

nam a22 7a 4500
190910b1912 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15491
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சிவகாமிசுந்தரி அம்மாள் |a Civakāmicuntari am'māḷ
0 0 |a ஸ்ரீ மீனாக்ஷி சுந்தரேசர் பேரில் பாட்டுகள் |c இஃது சிவகாமிசுந்தரி அம்மாளால் இயற்றப்பெற்று அநேக பக்த ஜனங்களின் விருப்பத்தின்படி பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Srī mīṉākṣi cuntarēcar pēril pāṭṭukaḷ
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |b Tamiḻccaṅka muttirācālai |c 1912
_ _ |a 20 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a பாட்டுகள், மீனாக்ஷியம்மன் திக்குவிஜயம், தாருகாவனக்கும்மி, சித்தர் சரித்திரம்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015491
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க