புராணச்சுருக்க மென்னும் பெயரையுடைய புராணசார அந்தாதி

nam a22 7a 4500
200916b ii d00 0 tam d
_ _ |a 22610
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஞானப்பிராகச ஞானியரால் |a Ñāṉappirākaca ñāṉiyarāl
0 0 |a புராணச்சுருக்க மென்னும் பெயரையுடைய புராணசார அந்தாதி |c முத்துக்குமாரசுவாமி முதலியார் குமாரர் வீருமுதலியா ரென்னும் பூர்வநாமத்தையுடைய ஞானப்பிராகச ஞானியரால் அருளிச்செய்யப்பட்டு, பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a Purāṇaccurukka meṉṉum peyaraiyuṭaiya purāṇacāra antāti
_ _ |a 136 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022610
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க