அரிச்சந்திர நாடகம்

nam a22 7a 4500
200916b2006 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22634
_ _ |c ரூ. 25. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வீரைலிங்கபாரதி |a Vīrailiṅkapārati
0 0 |a அரிச்சந்திர நாடகம் |c வீரைலிங்கபாரதி இயற்றப்பட்டு, ச. திலகம் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a Ariccantira nāṭakam
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2006
_ _ |a iv, 60 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 229
_ _ |a Tamil
_ 0 |a நாடகம்
0 _ |a திலகம், ச.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022634
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க