ரத்ன பரீக்ஷை

nam a22 7a 4500
200917b1997 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22694
_ _ |c ரூ. 30. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ரத்ன பரீக்ஷை |c க்ஷே. சம். ஸீப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரிகளால் பதிப்பிக்கப்பட்டது, வே. கோபாலய்யங்கார் அவர்களால் சீர்திருத்தி விரிவுறத் தாயரிக்கப்பட்டது
0 0 |a Ratṉa parīkṣai
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 1997
_ _ |a [Various pagenation]
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 126
_ _ |a Bilingul
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a ஸீப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரி, க்ஷே. சம்.
0 _ |a கோபாலய்யங்கார், வே.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022694
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க