வாஸ்துவித்யை

nam a22 7a 4500
200917b2014 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22696
_ _ |c ரூ. 150.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a வாஸ்துவித்யை |c பதிப்பாசிரியர் எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள்
0 0 |a Vāstuvityai
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2014
_ _ |a xii, 148 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 471
_ _ |a Bilingul
_ 0 |a சோதிடம்
0 _ |a கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரி, எஸ்.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022696
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க