சிவஞான போத மாபாடியப் பொருள்நிலை விளக்கம்

nam a22 7a 4500
200921b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22848
_ _ |c ரூ. 200. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அருணைவடிவேலு முதலியார், சி. |a Aruṇaivaṭivēlu mutaliyār, ci.
0 0 |a சிவஞான போத மாபாடியப் பொருள்நிலை விளக்கம் |c ஆசிரியர் சி. அருணைவடிவேலு முதலியார்
0 0 |a Civañāṉa pōta māpāṭiyap poruḷnilai viḷakkam
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaikkaḻakam |c 1991
_ _ |a [iv], 784 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு |v 150
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022848
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க