வினோத ஸ்காந்தஜாலம்

nam a22 7a 4500
200725b1896 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21831
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a வினோத ஸ்காந்தஜாலம் :|b1 நான்காம் பாகம் |c இவை சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியாராலியற்றப்பட்டது.
0 0 |a Viṉōta skāntajālam
_ _ |a திருப்பதி |a Tiruppati |b கலைக்கியானமுத்திராக்ஷரசாலை |b Kalaikkiyāṉamuttirākṣaracālai |c 1896
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Others
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021831
TVA_BOK_0021831
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க