tva-logo

மதிறாஸ் தூக்குப்பாட்டு

nam a22 7a 4500
200929b1905 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23381
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a மதிறாஸ் தூக்குப்பாட்டு |c ஆசிரியர் சிறுமணவூர், முனிசாமி முதலியார்
0 0 |a Matiṟās tūkkuppāṭṭu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம் |b Civakāmi vilāca accukkūṭam |c 1905
_ _ |a 8 p.
_ _ |a D
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023381
TVA_BOK_0023381
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image