நாகூர்ப் புராணம்

nam a22 7a 4500
191015b1893 ii 000 0 tam d
_ _ |a குலாம் காதிறு நாவலர், வா. |a Kulām Kātir̲u Nāvalar, Vā.
_ |a நாகூர்ப் புராணம் |c நாகூர் வாப்பு குமாரராகிய வித்வஜனசேகார் குலாம்காதிறுநாவலர் இயற்றியது- இஃது- மேற்படியூர் பாவாராவுத்தர் குமாரர் ஸ்ரீ சிக்கந்தர் ராவுத்தரது பொருளுதவிகொண்டு- மேற்படியூர் ஸ்ரீ முகம்மது நயினா மரைக்காயரால் அச்சிடப்பட்டது . -
_ |a திரிசிரபுரம் |a Tiricirapuram |b வி. பாக்கியம் பிள்ளை அண்டு சன்ஸ் |b Vi. Pākkiyam piḷḷai aṇṭu caṉs |c 1893
_ _ |a xii, 205 p.
_ _ |a TVA_BOK_0001817
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க