சைவ சமய வளர்ச்சி

nam a22 7a 4500
191015b1999 ii 000 0 tam d
_ _ |a இராசமாணிக்கனார் |a மா. |a Irācamāṇikkan̲ār |a Mā.
_ |a சைவ சமய வளர்ச்சி |c -
|b /
_ _ |a 3rd edition
_ |a சென்னை |b பூங்கொடி பதிப்பகம் |c 1999
_ _ |a ஆராய்ச்சி- சோழர் காலம்- சைவ சித்தாந்தம்- பல்லவர்கள்- சைவ சமயம்- வைணவ சமயம்- பௌத்த சமயம்- சமணம்- திருமந்திரம்
_ _ |a TVA_BOK_0003914
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க