கலிங்கத்துப்பரணி

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |a செயங்கொண்டார் |a Ceyankontar
_ |a கலிங்கத்துப்பரணி |c --
|b /
_ |a சென்னை |b கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம்
_ _ |a விசயதரன் வரலாறு.
_ _ |a TVA_BOK_0004078
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க