கன்ஜீல் கறாமாத்து

nam a22 7a 4500
191015b1949 ii 000 0 tam d
_ _ |a குலாம் காதிறு நாவலர் |a Kulām kātiṟu nāvalar
_ |a கன்ஜீல் கறாமாத்து |c இது நாகூர் ஹாஜி. எஸ். வி. எம். ஹீசைன் ஆலிம் சாஹிபு அவர்களால் சென்னப்பட்டணம் கபீர் அச்சுக்கூடத்தில் பதிபிக்கப்பட்டது -
|b /
_ _ |a 4th edition
_ |a சென்னப்பட்டணம் |b கபீர் அச்சுக்கூடம் |c 1949
_ _ |a அவதாரம், பாத்துஷா சாகிபு சரித்திரம், தலைமுறைகள், பிறையறிவித்தது, பாலைமீட்டியது, புறப்பாடு, முரீதானது
_ _ |a TVA_BOK_0005040
கருத்து தெரிவிக்க