தன்வந்திரிபகவான் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வயித்தியசிந்தாமணி

nam a22 7a 4500
210216b ii d00 0 tam d
_ _ |a 7314
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a தன்வந்திரிபகவான் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வயித்தியசிந்தாமணி :|b1 இதில் பிண்டோற்பத்தியும் நாடி முதலியவையும் அடங்கியிருக்கின்றன |c இஃது களத்தூர் வேதகிரிமுதலியார் - குமார் ஆயுள்வேதபாஸ்கர் கந்தசாமி முதலியாரல் தென்னாட்டுப் பிரதிகளைக்கொண்டும் இந்நாட்டுப்பிரதிகளைக்கொண்டும் ஆராய்ச்சிசெய்வித்தபடி தி. இ. பரசுராம முதலியாரல் தமது-பரப்பிரமமுத்திராக்ஷரசாலையிற் பதிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Taṉvantiripakavāṉ tiruvāymalarntaruḷiya vayittiyacintāmaṇi :|b1 Itil piṇṭōṟpattiyum nāṭi mutaliyavaiyum aṭaṅkiyirukkiṉṟaṉa
0 _ |b /
_ _ |a 2 ed.
_ _ |b பரப்பிரமமுத்திராக்ஷரசாலை |b Parappiramamuttirākṣaracālai
1 _ |a பரசுராமமுதலியார், தி. இ. |e editor
1 _ |a Paracurāmamutaliyār, ti. I. |e editor
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |8 Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0007314
TVA_BOK_0007314
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க