அங்கக வேதியியல்-I

nam a22 7a 4500
191015b1970 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 3.00
_ _ |a ஆட்கொண்டான், எம். |a Āṭkoṇṭāṉ, em.
_ |a அங்கக வேதியியல்-I |c ஆசிரியர் எம். ஆட்கொண்டான்-Āciriyar em. Āṭkoṇṭāṉ |n பகுதி 1
|a Organic Chemistry-I for B.Sc.
_ _ |a 1st ed.
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |b Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻakam |c 1970
_ _ |a [iv], 201, xii p |b ill.
_ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக-Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻaka |v வரிசை எண் 224-Varicai eṇ 224
|a In tamil
_ _ |a வேதியியல்-Vētiyiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000765
TVA_BOK_0000765
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க