யாழ்ப்பாணத்துத் திருநெல்வேலி ஞானப்பிரகாச முனிவர்

nam a22 7a 4500
191015b1953 ii 000 0 tam d
_ |a யாழ்ப்பாணத்துத் திருநெல்வேலி ஞானப்பிரகாச முனிவர் |c -
|b /
_ |a சென்னை |b வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை |c 1953
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007600
கருத்து தெரிவிக்க