அல்லி கதை

nam a22 7a 4500
191015b1989 ii 000 0 tam d
_ |a அல்லி கதை |c -
|b /
_ |a சென்னை |b சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் |c 1989
_ _ |a அல்லிகதை, ஆய்வுரை, பின்னிணைப்புகள்
_ _ |a சுந்தரமூர்த்தி, இ. |d - |e editor |q -
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007478
கருத்து தெரிவிக்க