அரிமழத்தலபுராணம்

nam a22 7a 4500
191015b1907 ii 000 0 tam d
_ _ |a கன்தசாமிக்க்விராயர், மு. ரா.
_ |a அரிமழத்தலபுராணம் |c மூலமும் குறிப்புரையும்- இவை அரிமழம் மு. அ. முத்தடைத்தமிபிரான் அவர்கள் குமாரர் செல்லப்ப செட்டியாரவர்கள் விருப்பத்தின்படி- சேற்றூர் சமஸ்தான வித்துவான் ஸ்ரீமத் இராமசாமிக்கவிராயரவர்கள் குமாரரும் மதுரை விவேகபாநுப் பத்திராதிபருமாகிய மு. ரா. கந்தசாமிக்கவிராயரால் இயற்றப்பெற்று- திருவாவடுதுறை யாதீன வித்துவான் ஸ்ரீமத் சே. ரா. சுப்பிரமணியக்கவிராயரவர்களால் பரிசோதிக்கப்பெற்று பதிப்பிக்கப்பட்டது
_ |a மதுரை |b மதுரை விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை |c 1907
_ _ |a vii, 156 p. |b Tables
|a In Tamil
_ _ |v தலபுராணம்
_ _ |a தலபுராணம், இந்திரன் படலம், சந்திரன்படலம், சூரியன் படலம்
_ _ |a சுப்பிரமணியக்கவிராயர், சே.ரா.
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008216
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க