கணிமேதையார்செய்த ஏலாதி மூலமும் உரையும்

nam a22 7a 4500
191015b1887 ii 000 0 tam d
_ _ |a கணிமேதையார்
_ |a கணிமேதையார்செய்த ஏலாதி மூலமும் உரையும் |c -
|b /
_ |a சென்னை |b கலாரத்நாகர அச்சகம் |c 1887
_ _ |a TVA_BOK_0004698
கருத்து தெரிவிக்க