புதிய ஐந்தாம் பாட புத்தகம்

nam a22 7a 4500
191015b1933 ii 000 0 tam d
_ |a புதிய ஐந்தாம் பாட புத்தகம் |c -
|a NEW TAMIL READER FIFTH BOOK |b /
_ |b இ.மா.கோபலகிருஷ்ண்க் கோன் |c 1933
_ _ |a ஐந்தாம் பாடப் புத்தகம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005207
கருத்து தெரிவிக்க